EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

 • Návrhy sytémů ekologické stability

 • Revize a hodnocení ÚSES

 • Hodnocení krajinného rázu

 • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Dotace a ÚSESOd letošního srpna se rozběhl příjem žádostí o dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Celkem je v tomto programu pro žadatele připraveno  2,637 miliardy eur.V Prioritní ose 4, která se týká ochrany přírody je pro specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny alokováno pro toto programové období 151 694 028 €. Na co je možné tyto prostředky využít?

 

Pro specifický cíl 4.3. jsou definovány následující projekty a aktivity:

 1. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.

 2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

 3. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.

 4. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

 5. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

 

Z hlediska územních systémů ekologické stability je nejzajímavější bod č. 2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Dotaci je možné získat na:

 • zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability;

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

 

K čemu použijete plán ÚSES a co si můžete představit pod pojmem biocentrum,biokoridor a interakční prvek se dozvíte zde.

 

K dalším podporovaným projektům patří:

 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,

 • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,

 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou,

 • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).

 

Zajímá vás toto téma, potřebujete zpracovat plán územního systému ekologické stability ÚSES? Kontaktujte mě a všechny potřebné informace budete mít z první ruky.