EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

  • Návrhy sytémů ekologické stability

  • Revize a hodnocení ÚSES

  • Hodnocení krajinného rázu

  • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Od začátku února 2017 můžete žádat o dotace ve 4 nových výzvách z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Jedna z těchto výzev umožňuje získání finančních prostředků na realizaci skladebných částí ÚSES. Chcete-li se dozvědět další detaily, pokračujte ve čtení tohoto článku.

Výzva č. 53 je zaměřena na specifický cíl 4.1 a projekty zde cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury. Výzva č. 54 se zaměřuje na Specifický cíl 4.2 a péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

Úzký vztah k územnímu systému ekologické stability má právě 55. výzva. Tato výzva se zaměřuje na na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny ve specifickém cíli 4.3 k posílení přirozených funkcí krajiny. Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017 a je zde alokováno celkem téměř 353 milionů Kč.

Mezi podporované činnosti a opatření patří např.:

  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES ,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku.
Potřebujete si udělat jasno v tom, co představují pojmy biocentrum, biokoridor, ÚSES? Přejděte sem

Dále je možné dotaci získat na revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Chcete na svých pozemcích vysázet alej stromů a radovat se z toho, jak stromy budou růst? Stačí mi poslat zprávu.

 A na závěr dobrá zpráva pro všechny, kteří se s přípravou svých záměrů trochu opozdili. Další kolo výzev připravuje svůj rozjezd od 1. 6. 2017.

Poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 56, směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech.