EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

  • Návrhy sytémů ekologické stability

  • Revize a hodnocení ÚSES

  • Hodnocení krajinného rázu

  • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Aktuality

I v tomto příspěvku mého blogu bude řeč o aktuálních změnách v legislativě životního prostředí. Na apríla letošního roku, tj. 1.dubna, vstoupila v platnost novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Změn je celá řada.

Je to pár dní, co vstoupila v platnost novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zákon za dobu své platnosti prošel řadou změn. A co zásadního nám přinesla tato novela?