EIA - posouzení vlivu na životní prostředí

Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA).

ÚSES - Územní systém ekologické stability

Profesionální řešení ekologické sítě biocenter a biokoridorů v krajině.

Hodnocení krajinného rázu

Hodnocení konkrétních záměrů i preventivní stanovení ochranných podmínek krajinného rázu.

  • Návrhy sytémů ekologické stability

  • Revize a hodnocení ÚSES

  • Hodnocení krajinného rázu

  • Výstupy v moderní a mnohostranně využitelné formě

Ekologie - Krajina - Projekty ..... řešení šité na míru

Chci plán / generel ÚSES

jako součást územního plánu nebo územně analytických podkladů.

Potřebuji projekt ÚSES

pro realizaci záměru nebo plán péče pro návrh opatření.

Krajinný ráz

Chci vyhodnotit vliv záměru na krajinný ráz, vymezit oblasti a místa KR.

Potřebuji informace

týkající se ochrany přírody a krajiny a hodnocení EIA/SEA.

Aktuality

Pojďme se podívat na to, jakým způsobem spolu souvisí tyto dva pojmy. Podmínky ochrany krajinného rázu jsou stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Proces pořízení územního plánu je obsažen v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek - zejména č. 500/2006 Sb.  Co udělat pro ochranu území se soustředěnými hodnotami krajinného rázu?