Dotace 2017 z Operačního programu životního prostředí

Od začátku února 2017 můžete žádat o dotace ve 4 nových výzvách z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Jedna z těchto výzev umožňuje získání finančních prostředků na realizaci skladebných částí ÚSES. Chcete-li se dozvědět další detaily, pokračujte ve čtení tohoto článku.

Dotace a ÚSESOd letošního srpna se rozběhl příjem žádostí o dotace z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020. Celkem je v tomto programu pro žadatele připraveno  2,637 miliardy eur.V Prioritní ose 4, která se týká ochrany přírody je pro specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny alokováno pro toto programové období 151 694 028 €. Na co je možné tyto prostředky využít?

I v tomto příspěvku mého blogu bude řeč o aktuálních změnách v legislativě životního prostředí. Na apríla letošního roku, tj. 1.dubna, vstoupila v platnost novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Změn je celá řada.

Je to pár dní, co vstoupila v platnost novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zákon za dobu své platnosti prošel řadou změn. A co zásadního nám přinesla tato novela?

Pojďme se podívat na to, jakým způsobem spolu souvisí tyto dva pojmy. Podmínky ochrany krajinného rázu jsou stanoveny v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Proces pořízení územního plánu je obsažen v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích vyhlášek - zejména č. 500/2006 Sb.  Co udělat pro ochranu území se soustředěnými hodnotami krajinného rázu?