Pořizujete nový územní plán, plánujete komplexní pozemkovou úpravu nebo potřebujete navrhnout ekologickou síť v řešeném území?

Navrhnu a zpracuji:
 • plán územního systému ekologické stability s podrobným návrhem opatření pro jednotlivé skladebné části;
 • generel ÚSES včetně pasportizace skladebných částí a hodnocení funkčnosti.

Chcete podle návrhu opatření zrealizovat na svých pozemcích biocentrum, biokoridor nebo interační prvek?

 • Vypracuji projekt ÚSES, který zohlední všechny vazby a navrhne etapizaci včetně realizačních časových horizontů.
 • Pro stanovení koordinace zásahů a opatření zpracuji návrh plánu péče zajišťující dosažení žádoucího stavu.

Chcete posoudit vliv záměru na krajinu, nebo navrhnout koncepci ochrany krajinného rázu?

 • Zpracuji hodnocení krajinného rázu
  • posouzení vlivu záměru (bodových i liniových) na krajinný ráz
  • preventivní hodnocení řešeného území s vymezením oblastí a míst krajinného rázu a se stanovením ochranných podmínek
  • hodnocení krajinného rázu pro účely posouzení EIA
 • Jako povinnou součást územního plánu zpracuji koncepci uspořádání krajiny