Chcete posoudit vliv záměru na krajinu, nebo navrhnout koncepci ochrany krajinného rázu?

  • Zpracuji hodnocení krajinného rázu
    • posouzení vlivu záměru (bodových i liniových) na krajinný ráz
    • preventivní hodnocení řešeného území s vymezením oblastí a míst krajinného rázu a se stanovením ochranných podmínek
    • hodnocení krajinného rázu pro účely posouzení EIA
  • Jako povinnou součást územního plánu zpracuji koncepci uspořádání krajiny

Důležité pojmy

Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

 

Biocentrum = umožňuje trvalou existenci ekosystému, např. soustava vodních tůní, rekonstrukce rybníka, lesní porost s přírodě blízkým druhovým složením


Biokoridor = území svými podmínkami vhodné pro migraci bioty mezi biocentry, např. revitalizovaný vodní tok s výsadbou břehových porostů


Interakční prvek = pozitivně ovlivňuje okolní území, např. stromořadí podél polní cesty