Víte, že plán ÚSES:

  • je povinnou součástí územního plánu
  • je závazným podkladem pro územní ochranu (součástí pozemkových úprav, lesních hospodářských plánů a osnov)
  • obsahuje všechna zvláště chráněná území a části zajímavé pro ochranu přírody

 

S plánem ÚSES, který zpracuji získáte:

  • funkční podklad pro tvorbu územního plánu zpracovaný nad katastrální mapou
  • textovou a tabulkovou část s návrhem činností vhodných pro zlepšení stavu přírody
  • digitální i tištěnou podobu plánu ÚSES

Důležité pojmy

Chcete na svých pozemcích zrealizovat biocentrum, biokoridor nebo interakční prvek?

 

Biocentrum = umožňuje trvalou existenci ekosystému, např. soustava vodních tůní, rekonstrukce rybníka, lesní porost s přírodě blízkým druhovým složením


Biokoridor = území svými podmínkami vhodné pro migraci bioty mezi biocentry, např. revitalizovaný vodní tok s výsadbou břehových porostů


Interakční prvek = pozitivně ovlivňuje okolní území, např. stromořadí podél polní cesty