V této části webové prezentace naleznete výběr z referenčních zakázek. Bližší informace naleznete u jednotlivých odkazů na referenční zakázky.

Seznam vybraných referenčních zakázek z oblasti návrhů územních systémů ekologické stability (ÚSES). Naleznete zde výběr z oblasti dokumentace ÚSES, hodnocení ÚSES a plánů péče o zvláště chráněná území.

Reference ÚSES

Seznam vybraných referenčních zakázek z oblasti kauzálního i preventivního hodnocení krajinného rázu.

Reference krajinný ráz

Seznam vybraných referenčních zakázek z oblasti posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Reference EIA/SEA